Medezeggenschap en Ouderraad

exchange of ideas 222786 1280

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van huisvesting, vakanties en on-derwijskundige aangelegenheden. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De medezeggenschapsraad functioneert volgens een reglement. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. In de MR zitten leerkrachten en ouders. 

Samenstelling MR:

Oudergeleding:
Jet van Mourik (Voorzitter)
Jeltsje Kragt (vertegenwoordiging OMR)

MR Personeelsgeleding:
Diana Venema 
Annie Bootsma

De notulen van de MR vindt u onderaan deze pagina.

Onderwijsteam medezeggenschapsraad, de OMR

De Pipegaal maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting Gearhing. In dit team horen ook basisschool De Skulpe (Hindeloopen), De Populier (Makkum) en De Meiboom (Warns). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam. Meer info over de OMR vindt u onder bij praktische informatie onder 'onderwijsteam 2'.

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle Gearhingscholen. Hier worden alle zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de leden van de GMR staan op www.gearhing.nl. Ook vindt u hier de notulen van de GMR.

Ouderraad

De ouderraad steunt het team van de Pipegaal bij de uitvoering van allerlei activiteiten voor de kinderen zoals: Sinterklaas, Kerst, Avondvierdaagse, laatste schooldag, etc....
De ouderraad vergadert ongeveer eenmaal per maand en overlegt met een afvaardiging van het team inzake de wetenswaardigheden vanuit de ouders of vanuit het team. Dit om de gang van zaken goed op elkaar af te stemmen.

Indien nodig bemiddelt de OR tussen ouders en de school en kan zij de MR adviseren. De OR organiseert in samenwerking met de MR in ieder geval eens per jaar een algemene ouderavond, waar het financieel- en jaarverslag aan de orde komt. Tevens wordt er voor deze avond, of een andere avond later in het schooljaar, een spreker uitgenodigd om een onderwijs- of opvoedkundig thema aan de orde te stellen. Beide raden zijn tevens aanspreekpunt voor de ouders die zij vertegenwoordigen.

De ouderraad van De Pipegaal bestaat uit:

Voorzitter: Andrea Bekkema
Penningmeester: Iwan van Dam 

Leden:

Ine trees de Vries
Lieuwkje Hoekstra
Sjoukje Visser
Janneke Krikken
José de Bruin

 

Verslagen MR