Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap en ouderraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van besluiten op het gebied van huisvesting, vakanties en on-derwijskundige aangelegenheden. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De medezeggenschapsraad functioneert volgens een reglement. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. In de MR zitten leerkrachten en ouders. 

Samenstelling MR:

Oudergeleding:
Jeltje Wouda (Voorzitter)
Ellen Folmer (ook OMR-lid)

MR Personeelsgeleding:
Diana Venema 
Annie Bootsma

OMR

Onderwijsteam Medezeggenschap Raad

De Pipegaal maakt deel uit van onderwijsteam 2 van Stichting KyK. In dit team horen ook basisschool De Skulpe (Hindeloopen), De Populier (Makkum) en De Meiboom (Warns). De OMR behartigt de overkoepelende zaken in het onderwijsteam. 

Hieronder kunt u diverse stukken vinden van de OMR. OMR staat voor Onderwijsteam Medezeggenschap Raad. De OMR heeft 8 leden, elke MR vaardigt een ouder en personeelslid af. De OMR komt 4x per jaar bij elkaar. In de OMR worden onderwerpen besproken die alle MR-en aangaan. Momenteel hebben zitting in de OMR:

Ouders:

Ellen Folmer (voorzitter) - De Pipegaal

Froukje van der Goot - De Meiboom

Jeroen Adema - De Populier

Marijke Hesseling - De Skulpe

 

Personeel:

Annie Bootsma - De Pipegaal

Marijke Nijholt - De Meiboom

Femke de Graaf - De Populier

Gretha van der Staaij - De Skulpe

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen binnen de Stichting KyK. Hier worden alle zaken besproken die alle scholen aangaan. De GMR bestaat uit 14 personen, dit zijn ouders en personeelsleden. De namen van de leden van de GMR staan op www.kykscholen.nl. Ook vindt u hier de notulen van de GMR.

OR

Ouderraad

De ouderraad steunt het team van de Pipegaal bij de uitvoering van allerlei activiteiten voor de kinderen zoals: Sinterklaas, Kerst, Avondvierdaagse, laatste schooldag, etc....
De ouderraad vergadert ongeveer eenmaal per maand en overlegt met een afvaardiging van het team inzake de wetenswaardigheden vanuit de ouders of vanuit het team. Dit om de gang van zaken goed op elkaar af te stemmen.

Indien nodig bemiddelt de OR tussen ouders en de school en kan zij de MR adviseren. De OR organiseert in samenwerking met de MR in ieder geval eens per jaar een algemene ouderavond, waar het financieel- en jaarverslag aan de orde komt. Tevens wordt er voor deze avond, of een andere avond later in het schooljaar, een spreker uitgenodigd om een onderwijs- of opvoedkundig thema aan de orde te stellen. Beide raden zijn tevens aanspreekpunt voor de ouders die zij vertegenwoordigen.

Leden van de ouderraad:

  • Sjoukje Visser, voorzitter
  • Ine-Trees de Vries, penningmeester
  • Josien Faber, notulist
  • Lieuwkje Hoekstra, algemeen lid
  • Joukje Bouma, algemeen lid
  • Noraly Methorst, algemeen lid
  • Froukje Deutekom, algemeen lid
  • Simonia de Boer, algemeen lid
  • Annemarie de Vries, algemeen lid

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere gelegenheden denk aan een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of een lekkernij met Kerstmis. De bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij de inschrijving van een kind is de school verplicht een specificatie te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt u via de (nieuws)brief op de hoogte gesteld van deze bijdrage en de wijze waarop dit kan worden betaald.